GJ Education (Thailand)


ใบสมัครโครงการอาจารย์แลกเปลี่ยน GJ-Thailand

1. เครื่องหมาย * คือบังคับระบุข้อมูล

2. กรุณากรอกข้อมูลช่องทางการติดต่อและข้อมูลที่อยู่ปัจจุบัน ให้ถูกต้อง เพื่อความสะดวกในการติดต่อ และส่งเอกสารทางไปรษณีย์

3. กรุณาเเลือกประเทศไว้ 3 ลำดับ โดยเรียงตามความต้องการ เพื่อกรณีไม่ได้ลำดับที่ทางองค์กรจะจัดให้ไปประเทศในลำดับที่ 2 และ 3 ต่อไปตามลำดับ

4. (TH) หมายถึง ให้กรอกภาษาไทย (EN) หมายถึง ให้กรอกภาษาอังกฤษ