Welcome home everyone 

โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช ได้มีพิธีแสดงความยินดีกับน้องภัทรดนัย ไชยโคตร และน้องวันทนีย์ วสุนธราวัฒน์ ได้รับการตอบเข้าร่วมโครงการ Community college an

โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช ได้มีพิธีแสดงความยินดีกับน้องภัทรดนัย ไชยโคตร และน้องวันทนีย์ วสุนธราวัฒน์ ได้รับการตอบเข้าร่วมโครงการ community college and university program กับ GJ-Thailand โดยมีอาจารย์ดาชา ไชยมาศ รองประธานโครงการแลกเปลี่ยน GJ-Thailand ร่วมแสดงความยินดี น้องทั้งสองคนคือรุ่นที่ 1 F-1 program ที่เดินทางไปศึกษาระดับ high school ในปีการศึกษา 2015 แต่ในครั้งนี้เป็นระดับมหาวิทยาลัยแล้วครับ โดยน้องทั้งสองจะเดินทางไปเมือง Los Angeles, USA ในระดับมหาวิทยาลัย และจะเดินทางในช่วงปลายเดือนพฤษภาคมนี้ ขอแสดงความยินดีด้วยอีกครั้งหนึ่งครับ

Spring Semester 2018 to Washington