USA Program

ระเบียบการรับสมัครสอบชิงทุน (High school program)

นักเรียนจะได้รับอะไรจากการเป็นนักเรียนแลกเปลี่ยน

 • นักเรียนจะได้แลกเปลี่ยนศิลปวัฒนธรรมระหว่างประเทศ และการเผยแพร่วัฒนธรรมไทยให้ต่างประเทศได้ให้รู้จักประเทศไทยมากยิ่งขึ้น

 • พัฒนาทักษะ การฟัง การพูด การอ่าน และการเขียนภาษาอังกฤษ 

 • ได้ฝึกการปรับตัวและการเตรียมความพร้อมในการรับสิ่งใหม่ๆ ในชีวิต

 • ได้รู้จักตนเองและรู้จักค้นหาวิธีในการปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์ใหม่ๆ สิ่งแวดล้อมใหม่ๆ

 • ทำให้เป็นคนใจกว้าง รู้จักยอมรับฟัง ตลอดจนเข้าใจความคิดของผู้อื่น

 • เป็นคนที่มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีและ เป็นคนมองโลกในแง่ดี

 • ได้แสดงความรู้ ความสามารถเฉพาะตนเอง ต่อโรงเรียน ชุมชนในสังคมใหม่

คุณสมบัติผู้สมัครสอบคัดเลือกเข้าร่วมโครงการ

 • อายุระหว่าง 15 – 18 ปี 6 เดือน ในวันเดินทาง
 • กำลังศึกษาอยู่ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2–5, GPA>2.00, ไม่มีเกรด 1 ในวิชาภาษาอังกฤษ
 • มีความสามารถในการพูด อ่าน เขียน ภาษาอังกฤษ (ทดสอบจากการสอบข้อเขียน)
 • สุขภาพสมบูรณ์ แข็งแรง ไม่มีโรคประจำตัวร้ายแรง ที่เป็นอุปสรรคต่อการพำนักในต่างประเทศ

การทดสอบ

 • สอบข้อเขียน (ฟัง อ่าน)

รายละเอียดการสอบข้อเขียน

ค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมโครงการ

ค่าใช้จ่ายตลอดโครงการ ระยะเวลา 10 เดือน USD 10,000
เริ่มเดือนสิงหาคม 2566

ทุนสมทบจากโครงการแลกเปลี่ยน GJ Education (Thailand)

โดยพิจารณาจากการสอบข้อเขียน

ทุนสมทบ (Scholarship is only USA)

น้องที่สอบผ่านเกณฑ์ ทาง GJ-Thailand จะมีประกาศนียบัตรมอบให้ และสามารถสอบได้ตลอดปี เพื่อแข่งขันกับตัวเองในการที่จะรับทุนสมทบ จากโครงการ GJ Thailand (Scholarship is only USA)
โดยจะมีเกณฑ์การมอบทุนให้ดังนี้

1. คะแนนสอบมีผลกับจำนวนเงินทุนดังรายละเอียดข้างล่าง

 • ทุน 100,000 บาท ต้องสอบได้คะแนน 95-100%
 • ทุน 80,000 บาท ต้องสอบได้คะแนน 93-94.99%
 • ทุน 50,000 บาท ต้องสอบได้คะแนน 90-92.99%
 • ทุน 40,000 บาท ต้องสอบได้คะแนน 85-89.99%
 • ทุน 20,000 บาท ต้องสอบได้คะแนน 80-84.99%
 • ทุน 15,000 บาท ต้องสอบได้คะแนน 75-79.99%
 • ทุน 10,000 บาท ต้องสอบได้คะแนน 70-74.99%

2. ทุนสมทบนี้จะมอบให้กรณีที่น้องตัดสินใจเข้าร่วมโครงการนักเรียนแลกเปลี่ยนกับทาง GJ-Thailand เฉพาะไปแลกเปลี่ยนที่ประเทศสหรัฐอเมริกาเท่านั้น

น้องคนไหนที่มีความตั้งใจจะไปแลกเปลี่ยนกับเรา สามารถสมัครสอบและนัดวันสอบกับทางเราตามที่สะดวก วัน และเวลา ทั้งสองฝ่าย ได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป รีบสมัครสอบกันมาเยอะๆ นะคะ

หมายเหตุ นักเรียนจะได้รับทุนใดทุนหนึ่งเท่านั้น

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

Tel: 089-672-7777

LineID: chai0019

QR

Non-USA Program

Brazil

ข้อกำหนดในการมีส่วนร่วม

 • ขั้นต่ำ 15-18 เมื่อมาถึง
 • มีผลการเรียนที่ดี
 • มีการประกันการเดินทางที่ครอบคลุมการเจ็บป่วยอุบัติเหตุ
 • ภาษาที่ใช้ Portuguese

ค่าใช้จ่ายเข้าร่วมโครงการ USD($) 7,900 ไม่รวมค่าตั๋วเครื่องบิน ค่าวีซ่า ค่าภาษีสนามบินและค่าประกันสุขภาพ

Germany/Austria

ข้อกำหนดในการมีส่วนร่วม

 • อายุขั้นต่ำ 15-18 เมื่อมาถึง
 • มีผลการเรียนที่ดี
 • มีการประกันการเดินทางที่ครอบคลุมการเจ็บป่วยอุบัติเหตุ
 • มีอย่างน้อย 1 ปีของการเรียนภาษา German
 • ภาษาที่ใช้

- Germany : German
- Austria : German

ค่าใช้จ่ายเข้าร่วมโครงการ USD($) 9,500 ไม่รวมค่าตั๋วเครื่องบิน ค่าวีซ่า ค่าภาษีสนามบินและค่าประกันสุขภาพ

France

ข้อกำหนดในการมีส่วนร่วม

 • อายุขั้นต่ำ 15-18 เมื่อมาถึง
 • มีผลการเรียนที่ดี
 • มีอย่างน้อย 2 ปีของการเรียนภาษาฝรั่งเศส
 • ภาษาที่ใช้ French

ค่าใช้จ่ายเข้าร่วมโครงการ USD($) 9,500 ไม่รวมค่าตั๋วเครื่องบิน ค่าวีซ่า ค่าภาษีสนามบิน และค่าประกันสุขภาพ

Italy

ข้อกำหนดในการมีส่วนร่วม

 • อายุขั้นต่ำ 15-18 เมื่อมาถึง
 • มีผลการเรียนที่ดี
 • มีการประกันการเดินทางที่ครอบคลุมการเจ็บป่วยอุบัติเหตุ
 • ภาษาที่ใช้ Italian 

ค่าใช้จ่ายเข้าร่วมโครงการ USD($) 9,500 ไม่รวมค่าตั๋วเครื่องบิน ค่าวีซ่า ค่าภาษีสนามบินและค่าประกันสุขภาพ

Canada

ข้อกำหนดในการมีส่วนร่วม

 • อายุขั้นต่ำ 15-18 เมื่อมาถึง
 • มีผลการเรียนที่ดี
 • มีการประกันการเดินทางที่ครอบคลุมการเจ็บป่วยอุบัติเหตุ
 • ภาษาที่ใช้ English/French

ค่าใช้จ่ายเข้าร่วมโครงการ

 • USD($) >20,000 for Winnepeg 
 • USD($) >20,000 for Montreal 
 • USD($) >20,000 for Red Dear

หมายเหตุ ราคานี้ไม่รวมค่าตั๋วเครื่องบิน ค่าวีซ่า ค่าภาษีสนามบิน และค่าประกันสุขภาพ

New Zealand

ข้อกำหนดในการมีส่วนร่วม

 • อายุขั้นต่ำ 15-18 เมื่อมาถึง
 • มีผลการเรียนที่ดี
 • มีการประกันการเดินทางที่ครอบคลุมการเจ็บป่วยอุบัติเหตุ
 • ภาษาที่ใช้ English

ค่าใช้จ่ายเข้าร่วมโครงการ USD($) 23,000 ไม่รวมค่าตั๋วเครื่องบิน ค่าวีซ่า ค่าภาษีสนามบิน และค่าประกันสุขภาพ

Spain

ข้อกำหนดในการมีส่วนร่วม

 • อายุขั้นต่ำ 15-18 เมื่อมาถึง
 • มีผลการเรียนที่ดี
 • มีการประกันการเดินทางที่ครอบคลุมการเจ็บป่วยอุบัติเหตุ
 • ภาษาที่ใช้ Spanish

ค่าใช้จ่ายเข้าร่วมโครงการ USD($) 12,000 ไม่รวมค่าตั๋วเครื่องบิน ค่าวีซ่า ค่าภาษีสนามบิน และค่าประกันสุขภาพ

Denmark/Finland

ข้อกำหนดในการมีส่วนร่วม

 • อายุขั้นต่ำ 15-18 เมื่อมาถึง
 • มีผลการเรียนที่ดี
 • มีการประกันการเดินทางที่ครอบคลุมการเจ็บป่วยอุบัติเหตุ
 • ภาษาที่ใช้

- Denmark : Danish/English
- Finland : Finnish/English

ค่าใช้จ่ายเข้าร่วมโครงการ USD($) 13,500 ไม่รวมค่าตั๋วเครื่องบิน ค่าวีซ่า ค่าภาษีสนามบิน และค่าประกันสุขภาพ