GJ Thailand One month exchange program in 12 countries

Image
1) USA in Florida or Wisconsin
2) United Kingdom
3) Austria
4) Italy
5) Belgium
6) Germany
7) Sweden
8) Norway
9) Spain
10) France
11) Argentina
12) Brazil

*****ประสบการณ์จากการได้เป็นส่วนหนึ่งของชุมชน โรงเรียนจะทำให้เราได้เรียนรู้วัฒนธรรมของประเทศนั้นได้อย่างลึกซึ้ง*****

Image

จุดประสงค์ของโครงการ

 1. ได้เผยแพร่วัฒนธรรมไทยแก่ชาวต่างประเทศ
 2. ได้พัฒนาตนเอง รู้จักแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดีขึ้น
 3. ได้ฝึกฝนภาษาอังกฤษ หรือภาษาของประเทศนั้น เพราะนักเรียนจะต้องใช้เวลากับครอบครัวชาวต่างประเทศ ต้องเข้าเรียนและทำการบ้านส่งเหมือนนักเรียนทั่วไป
 4. นักเรียนจะต้องทำการแสดงเพื่อไปโชว์ในชุมชนและในโรงเรียน
 5. นักเรียนจะได้ประกาศนียบัตรจากองค์กรทั้งในไทยและต่างประเทศ ใบผลการเรียน และจดหมายการเข้าเรียนจากทางโรงเรียน
โครงการนี้เหมาะกับนักเรียนที่อยากสัมผัสการเป็นนักเรียนแลกเปลี่ยนในต่างประเทศในระยะเพียงสั้นๆ ในช่วงเดือนตุลาคม เดือนมีนาคม หรือเดือนเมษายน ได้เรียนในชั้นเรียนเหมือนนักเรียนทั่วไป เข้าชมรมต่างๆ และกิจกรรมต่างๆ เหมือนนักเรียนทั่วไป นักเรียนจะถูกจัดให้เรียนตามระดับชั้นเรียนต่างๆ และโครงการนี้ไม่ใช่โครงการทัศนศึกษาและเรียนภาษาแต่คุณคือนักเรียนแลกเปลี่ยนจริงๆ

คุณสมบัติ

 1. อายุ 15-18.5 ปี ยกเว้น United Kingdom รับอายุ 12 ถึง 18.5 ปี
 2. มีผลการเรียนตั้งแต่ 2.00 ขึ้นไป
 3. มีความประพฤติเรียบร้อย
 4. มีความประสงค์ที่จะไปเผยแพร่วัฒนธรรมไทยแก่ชาวต่างประเทศห้รู้จักประเทศไทยให้มากขึ้น
 5. สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดีหรือภาษาของประเทศนั้นในระดับพอสื่อสารได้

สิ่งที่เราเตรียมไว้ให้น้องๆ

 1. มีการปฐมนิเทศและเข้าค่ายก่อนเดินทาง
 2. มีทุนการศึกษาช่วยเหลือบางส่วน
 3. มี Local representatives คอยให้การดูแลและปรึกษา
 4. มีการบริการต่างๆหลังจากเดินทางกลับ เช่น หนังสือส่งตัวกลับไปเรียน ให้การปรึกษาในการเดินทางกลับมาเรียนในโครงการต่างๆของ GJ Thailand

การรับสมัคร

1. สมัครผ่าน Website เท่านั้น ที่ www.gjthailand.org or scan application2. ชำระค่าสมัคร โดยโอนค่าสมัคร จำนวน 200 บาท มาที่ บัญชี นางรดาชา ไชยมาศ ธ.กสิกรไทย สาขาประชานิเวศน์ เลขที่ 016-8-54106-6
3. ส่งหลักฐานการโอนเงินดังนี้
    3.1 Pay in Slip (หลักฐานการโอนเงิน) เขียนชื่อ - สกุล ผู้สมัคร
    3.2 สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน

Scan เอกสารทั้ง 2 ข้อ ส่ง Line ID : Kulyoga (ติดต่อเฉพาะรับหลักฐานการโอนเงินเท่านั้น!!)

เราจะมีการสอบในวันที่ 13 ก.ค. 2562 ที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ line : chai0019 หรือเบอร์โทร 099-623-9961, 089-672-7777

ค่าใช้จ่าย

ประเทศ

ราคา (บาท)

USA (Florida or Wisconsin) (1 month) 125,000
Austria (1 month) 115,000
Spain (3 months) 225,000
United Kingdom (1 month) 110,000
Italy (2 months) 125,000
Belgium (3 months) 125,000
France (1 month) 90,000
Sweden (3 months) 225,000
Norway (3 months) 225,000
Germany (2 months) 118,500
Argentina (1 month) 70,000
Brazil (1 month) 70,000
*ค่าใช้จ่ายนี้ไม่รวมค่าตั๋วเครื่องบิน