โครงการแลกเปลี่ยนระยะสั้นมีลักษณะเหมือนกับโครงการแลกเปลี่ยน 1 ปี นักเรียนจะต้องมีคุณสมบัติเหมือนกับโครงการแลกเปลี่ยน 1 ปี นักเรียนจะต้องเข้าเรียนในโรงเรียนและทำการบ้านและต้องสอบเหมือนนักเรียนทั่วไป ผลสอบในวิชาต่างๆ ที่เรียนสามารถขอใบเกรดกลับมาที่เมืองไทยได้

น้องคือ ทูตจากประเทศไทยในการเผยแพร่วัฒนธรรมไทย โครงการแลกเปลี่ยนระยะสั้นแตกต่างจากโปรแกรม summer program เพราะน้องไม่ได้ไปเรียนแค่ภาษาและท่องเที่ยวเท่านั้น แต่น้องจะอยู่แบบนักเรียนท้องถิ่นในชุมชนอุปถัมภ์

 • โครงการ 5 เดือน น้องๆ เลือกที่จะเริ่มโครงการในช่วงเดือนสิงหาคม หรือเดือนมกราคม
 • โครงการ 1-3 เดือน เริ่มโครงการในเดือน มีนาคม หลังจากน้องๆ สอบปลายภาคของเทอมที่สอง และเดินทางกลับก่อนเริ่มเทอมที่ 1 ในประเทศไทย

Sweden

ข้อกำหนดในการมีส่วนร่วม

 • อายุขั้นต่ำ 15 - 18 เมื่อมาถึง
 • มีผลการเรียนที่ดี
 • มีการประกันการเดินทางที่ครอบคลุมการเจ็บป่วยอุบัติเหตุ
 • ภาษาที่ใช้ Swedish

ค่าใช้จ่ายเข้าร่วมโครงการ

 • USD 7,514 / semester (5 months)

หมายเหตุ ไม่รวมค่าตั๋วเครื่องบิน ค่าวีซ่า ค่าภาษีสนามบิน

Belgium

ข้อกำหนดในการมีส่วนร่วม

 • อายุขั้นต่ำ 15 - 18 เมื่อมาถึง
 • มีผลการเรียนที่ดี
 • มีการประกันการเดินทางที่ครอบคลุมการเจ็บป่วยอุบัติเหตุ
 • อย่างน้อย 1 ปี ของการเรียนภาษาฝรั่งเศส ไม่จำเป็นหากผู้เข้าร่วมเลือกภาษาดัตช์
 • ภาษาที่ใช้ Dutch/French

ค่าใช้จ่ายเข้าร่วมโครงการ

 • USD 5,400 / semester (5 months)
 • USD 3,900 / 12 weeks

หมายเหตุ ไม่รวมค่าตั๋วเครื่องบิน ค่าวีซ่า ค่าภาษีสนามบิน

Austria

ข้อกำหนดในการมีส่วนร่วม

 • อายุขั้นต่ำ 15 - 18 เมื่อมาถึง
 • มีผลการเรียนที่ดี
 • มีการประกันการเดินทางที่ครอบคลุมการเจ็บป่วยอุบัติเหตุ
 • ภาษาที่ใช้ Geman     

ค่าใช้จ่ายเข้าร่วมโครงการ 

 • USD 5,400 / semester (5 months)
 • USD 3,900 / 12 weeks 
 • USD 3,200 / one month

หมายเหตุ ไม่รวมค่าตั๋วเครื่องบิน ค่าวีซ่า ค่าภาษีสนามบิน

Germany

ข้อกำหนดในการมีส่วนร่วม

 • อายุขั้นต่ำ 15 - 18 เมื่อมาถึง
 • มีผลการเรียนที่ดี
 • มีการประกันการเดินทางที่ครอบคลุมการเจ็บป่วยอุบัติเหตุ
 • อย่างน้อย 1 ปี ของการเรียนภาษา German
 • ภาษาที่ใช้ German

ค่าใช้จ่ายเข้าร่วมโครงการ

 • USD 5,400 / semester (5 months)
 • USD 3,900 / 12 weeks 
 • USD 3,400 / 2 months

หมายเหตุ ไม่รวมค่าตั๋วเครื่องบิน ค่าวีซ่า ค่าภาษีสนามบิน

South Africa

ข้อกำหนดในการมีส่วนร่วม

 • อายุขั้นต่ำ 15 - 18 เมื่อมาถึง
 • มีผลการเรียนที่ดี
 • มีการประกันการเดินทางที่ครอบคลุมการเจ็บป่วยอุบัติเหตุ
 • ภาษาที่ใช้ English

ค่าใช้จ่ายเข้าร่วมโครงการ

 • USD 8,000 / semester (5 months) 

หมายเหตุ ไม่รวมค่าตั๋วเครื่องบิน ค่าวีซ่า ค่าภาษีสนามบิน

Brazil

ข้อกำหนดในการมีส่วนร่วม

 • อายุขั้นต่ำ 15 - 18 เมื่อมาถึง
 • มีผลการเรียนที่ดี
 • มีการประกันการเดินทางที่ครอบคลุมการเจ็บป่วยอุบัติเหตุ
 • ภาษาที่ใช้ Portuguese

ค่าใช้จ่ายเข้าร่วมโครงการ 

 • USD 5,000 / semester (5 months)
 • USD 2,000 / one month

หมายเหตุ ไม่รวมค่าตั๋วเครื่องบิน ค่าวีซ่า ค่าภาษีสนามบิน

Australia

ข้อกำหนดในการมีส่วนร่วม

 • อายุขั้นต่ำ 15 - 18 เมื่อมาถึง
 • มีผลการเรียนที่ดี
 • มีการประกันการเดินทางที่ครอบคลุมการเจ็บป่วยอุบัติเหตุ
 • ภาษาที่ใช้ English

ค่าใช้จ่ายเข้าร่วมโครงการ 

 • USD 8,000 /  1 semester (2.5 -3 months)
 • USD 12,000 / 2 semeters

หมายเหตุ ไม่รวมค่าตั๋วเครื่องบิน ค่าวีซ่า ค่าภาษีสนามบิน

Italy

ข้อกำหนดในการมีส่วนร่วม

 • อายุขั้นต่ำ 15 - 18 เมื่อมาถึง
 • มีผลการเรียนที่ดี
 • มีการประกันการเดินทางที่ครอบคลุมการเจ็บป่วยอุบัติเหตุ
 • ภาษาที่ใช้ Italian

ค่าใช้จ่ายเข้าร่วมโครงการ

 • USD 5,900 / semester (5 months)  
 • USD 3,400 / 2 months

หมายเหตุ ไม่รวมค่าตั๋วเครื่องบิน ค่าวีซ่า ค่าภาษีสนามบิน

France

ข้อกำหนดในการมีส่วนร่วม

 • อายุขั้นต่ำ 15 - 18 เมื่อมาถึง
 • มีผลการเรียนที่ดี
 • มีอย่างน้อย 1 ปี ของการเรียนภาษาฝรั่งเศส
 • ภาษาที่ใช้ French

ค่าใช้จ่ายเข้าร่วมโครงการ 

 • USD 5,900 / semester (5 months)
 • USD 4,800 / 12 weeks
 • USD 3,500 / 2 months

หมายเหตุ ไม่รวมค่าตั๋วเครื่องบิน ค่าวีซ่า ค่าภาษีสนามบิน

Argentina

การฝึกอบรมปฐมนิเทศ (4 วัน) 20 บทเรียนสเปน กิจกรรมทางวัฒนธรรม

ข้อกำหนดในการมีส่วนร่วม

 • อายุขั้นต่ำ 15 - 18 เมื่อมาถึง 
 • มีผลการเรียนที่ดี
 • มีการประกันการเดินทางที่ครอบคลุมการเจ็บป่วยอุบัติเหตุ
 • ภาษาที่ใช้ Spanish

ค่าใช้จ่ายเข้าร่วมโครงการ 

 • USD 4,500 / semester (5 months)
 • USD 3,400  / 12 weeks 
 • USD 2,600 / 2 months
 • USD 2,000 / one month

หมายเหตุ รวมค่าตั๋วเครื่องบิน ค่าวีซ่า ค่าภาษีสนามบิน

USA

คุณสมบัติผู้สมัครสอบคัดเลือกเข้าร่วมโครงการ

 • สัญชาติไทย อายุ 15 – 18 ปี ในวันเดินทาง
 • กำลังศึกษาอยู่ในระดับชั้น ม.3 – ม.5
 • มีผลการเรียนในรายวิชาหลัก 2.00 ขึ้นไป
 • ภาษาที่ใช้ English

ค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมโครงการ

 • ค่าใช้จ่ายตลอดโครงการ ระยะเวลา 5 เดือน (one semester or half of academic year) USD 7,500 รวมค่าประกันสุขภาพแล้ว)

หมายเหตุ ราคานี้ไม่รวมค่าทำวีซ่า ค่าภาษีสนามบิน ค่าตั๋วเครื่องบิน