New Program CANADA PROGRAM

GJ-Thailand เป็นเพียงไม่กี่องค์กรเท่านั้นในประเทศไทยที่ได้รับความไว้วางใจในการดูแลโครงการ Work and holiday program ไม่เพียงแค่นี้เรายังมีโครงการดังนี้

  1. Work and holiday โครงการนี้เน้นทำงานเป็นเวลา 1 ปี น้องๆ จะมาโดยถือวีซ่า work and holiday ที่สามารถทำงานได้เลยเมื่อมาถึง Canada (Vancouver) ทางเราจะทำการนัดสัมภาษณ์น้องๆ กับนายจ้าง ไม่ต้องกังวลเรื่องภาษา เรามีวัดระดับภาษาออนไลน์ และสัมภาษณ์ by Skype ถ้าภาษายังไม่ดีเราคลาส English ให้สองเดือนที่ Vancouver และน้องก็ยังทำงานไปด้วยได้ (20 ชั่วโมงต่อสัปดาห์) หลังจากนั้นสามารถทำงาน full time ได้เป็นเวลา 40 ชั่วโมง ต่อสัปดาห์
  2. Work and study (College and internship) โครงการนี้เป็นโครงการประกาศนียบัตรนักเรียนจะทำงานเป็นจำนวนที่เท่ากับจำนวนเวลาที่เรียน เช่น เรียนสามเดือนและทำงานหลังเรียนจบอีก 3 เดือน รวมเป็นเวลาทั้งหมด 6 เดือนสาขาส่วนใหญ่จะเน้น IT, management, business, hospitality
  3. University+3 years for post graduation ในกรณีที่เรียนระดับปริญญาตรี โท เอก นักเรียนสามารถขอใบทำงานได้เพื่อทำงานในระหว่างที่เรียนและสามารถทำงานหลังจากสำเร็จการศึกษาได้อีกเป็นเวลา 3 ปี ซึ่งจะช่วยให้นักเรียนมีโอกาสที่จะได้ permanent resident สูงมากขึ้นถ้านักเรียนมีความประสงค์จะพำนักใน Canada อย่างถาวร

“เราบริการรับที่สนามบินและจัดหาที่พักให้” 

“นี้เป็นส่วนหนึ่งของจุดเริ่มต้นเพื่อไปสู่โครงการผู้อยู่ถาวร (Permanent Resident)”​

คุณสมบัติ

  • อายุ 18-30 ปี
  • ระดับการศึกษาต้องจบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย